KAMPÁNY MEGNEVEZÉSE: KLEBER 2023 TAVASZI PROMÓCIÓ

PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE ÉS RÖVID LEÍRÁSA

Jelen kampányban (a továbbiakban "promóció") szervezője a MARSO Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4400 Nyíregyháza, Nyugati 1. utca 12., cégjegyzékszám: 15 09 060486, adószám: 10428342-2-15), a továbbiakban "Szervező". A nyereményt a Szervező biztosítja. Jelen játékszabályzat a https://kleberjatek.marso.hu/szabalyzat címen érhető el, a Szervező székhelyén, előre egyeztetett időpontban papír alapon, írásban is megtekinthető. A játék nem rendszeres promóció, csak előre ismertetett, meghatározott napokon kerül lebonyolításra. A Kampány során Szervező reklámokban hirdetheti jelen promóciót. A Promócióval kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltér értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

Promóció időtartama: 2023.03.13 - 2023.04.30-ig tart.

A Promócióban valamennyi magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (magánszemély) jogosult részt venni. A részvétel ingyenes. A promócióban résztvevő személy a továbbiakban: „Regisztráló”. A részvétel feltétele, hogy Regisztráló a kijelölt szervizekben (melynek listája itt olvasható: https://kleberjatek.marso.hu/gumiszervizek), a játék időtartama alatt 4 db Kleber nyári abroncsot vásárol és szereltet fel autójára. A Játékban a négy évszakos Kleber abroncsokkal történő regisztrációk is elfogadásra kerülnek. A promócióban kizárólag az akció ideje alatt vásárolt gumiabroncsokkal lehet részt venni. A vásárlásról és szerelésről szóló számlával a Regisztráló regisztrál a promóció weboldalán: https://kleberjatek.marso.hu/

Érvényes regisztráló: A Regisztrálóknak a következő adatokat kell megadnia: vezeték- és keresztnév, cím (melyek megegyeznek a számlán feltüntetett adatokkal), telefonszám, email cím, abroncs vásárlásának helye, számla képének feltöltése (jpg vagy png vagy pdf fájlformátumban). A Regisztrálók kötelesek Szervező Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) betartani (https://www.marso.hu/files/letoltheto_anyagok/aszf.pdf). A feltöltések beérkezési időpontjait illetően a weboldal szervere által rögzített időpont az irányadó. A regisztráció érvényességéről e-mailben értesítjük a Regisztrálót.

NYEREMÉNYEK

A Szervező az alábbi nyereményeket biztosítja a Promóció során:

  • 50 darab 10.000 Ft értékű EMAG utalvány

A felajánlott nyeremény készpénzre nem váltható. A nyeremény után fizetendő adókat a Szervező vállalja magára. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció során a fentieken felül további nyereményeket ajánljon fel és tegyen elérhetővé a Regisztrálók számára. A nyereményeket a Szervező e-mailben, a regisztrációkor megadott e-mail címre juttatja el a nyerteseknek, legkésőbb 2023. május 20-ig.

AZ AJÁNDÉKOK KIOSZTÁSA

Az 50 darab 10.000 Ft értékű EMAG utalvány nyerteseinek az első 50 érvényesen regisztráló Regisztrálót tekintjük.

A nyertes Regisztrálók által megadott adatok valódiságát a Szervezőnek jogában áll ellenőrizni. Valótlan adatok közlése a játékos kizárását vonja maga után. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás beküldéseket küldő, nem valós adatokkal a Regisztrálókat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Promócióból. A beküldések érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó. Szervező a nyertes Regisztrálóknak a számlán feltüntetett személyt tekinti. Amennyiben a regisztrációkor megadott adatok nem egyeznek a számlán szereplő adatokkal, úgy a Regisztráló regisztrációja érvénytelennek minősül és elveszti jogosultságát a nyereményre.

KIZÁRÁS

A marso.hu oldal használatához kapcsolódó Általános Szolgáltatási Feltételeket, vagy jelen Játékszabályzatot el nem fogadó, vagy annak bármely pontját megsértő Regisztrálók nem vehetnek részt a Promócióban. Amennyiben az ÁSZF vagy a Játékszabály megsértésére a nyeremény kiosztása után derül fény, a szabálytalan Regisztráló akkor is elveszti jogát a nyeremény átvételére és a nyereményt köteles visszaszolgáltatni vagy a pénzbeli ellenértékét Szolgáltatónak megfizetni és minden egyéb tekintetben Szolgáltatóval együttműködni. A Szervező, valamint a Promócióban részt vevő szervizek, megbízottjai, ügynökségei, azok alkalmazottai és családtagjaik nem vehetnek részt a Promócióban Regisztrálóként. Részvételük esetén nyereményeiket nem kaphatják meg, ezek újra kisorsolásra kerülnek.

ADÓZÁS, BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

A nyeremények után fizetendő adót Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel. A nyeremények után a Regisztrálóknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel. Jelen promóció a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Ha a nyertes Regisztráló korlátozottan cselekvőképes, vagy cselekvőképtelen, úgy a nyeremény átvételével kapcsolatban az arra jogosult személy (képviselő) írásban tesz nyilatkozatot. A nyilatkozattételre jogosult személy megállapítása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint történik. Ilyen nyilatkozat hiányában a Regisztráló elveszti jogosultságát a nyereményre az átvételi határidő elmúltával. Szervező ilyen irányú kérése esetén Regisztrálóknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy magát a Promóciót kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Promóció feltételei a Regisztrálók számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen. Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben Szervező Általános Szolgáltatási Feltételei, illetve a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

ADATKEZELÉS    

Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatónk az alábbi weboldalon érhető el:

https://www.marso.hu/adatkezelesi-tajekoztato