JÁTÉK MEGNEVEZÉSE:KLEBER 2018 NYÁRI NYEREMÉNYJÁTÉK

JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS JÁTÉK RÖVID LEÍRÁSA
Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője a MARSO Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza-Rozsrét Pf. 251., cégjegyzékszám: 15 09 060486, adószám: 10428342-2-15), a továbbiakban "Szervező". A nyereményt a Szervező biztosítja. Jelen játékszabályzat a http://kleberjatek.marso.hu/szabalyzat címen érhető el, a Szervező székhelyén, előre egyeztetett időpontban papír alapon, írásban is megtekinthető. A játék nem rendszeres játék, csak meghatározott napokon kerül lebonyolításra. A Kampány során Szervező reklámokban hirdetheti jelen Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
Játék időtartama: 2018. március 19. 8:00 órától 2018. május 05. 22:00 óráig tart.
A Játékban valamennyi magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (magánszemély) jogosult részt venni. A részvétel ingyenes. A játékban résztvevő személy a továbbiakban: „Játékos”. A részvétel feltétele, hogy Játékos a kijelölt szervizekben (melynek listája itt olvasható: http://kleberjatek.marso.hu/akcioban-resztvevo-szervizek), a játék időtartama alatt 4 db Klebernyári abroncsot vásárol. A Játékos minden 4 db abroncs után, egy egyedi kóddal ellátott matricát kap a vásárláshoz tartozó számlájára ragasztva. A matricával ellátott számlával a Játékos regisztrál a Játék weboldalán: http://kleberjatek.marso.hu.
Érvényes regisztráló: A nyereményjátékba való regisztráció során Játékosnak a következő adatokat kell megadnia: Vezeték- és keresztnév, cím, (melyek megegyeznek a számlán feltüntetett adatokkal) telefonszám, email cím, abroncs vásárlásának helye, számlán szereplő matrica egyedi kódja, matricával ellátott számla képének feltöltése (jpg vagy png vagy pdf fájlformátumban). A Játékosok kötelesek Szervező Általános Szolgáltatási Feltételeit (ÁSZF) betartani. A feltöltések beérkezési időpontjait illetően a Játék szervere által rögzített időpont az irányadó.

NYEREMÉNY, SORSOLÁS
A Szervező az alábbi nyereményt biztosítja a Játék során:
•    1 darab 100.000 Ft értékű üzemanyagutalvány.
A felajánlott nyeremény készpénzre nem váltható. A nyeremény után fizetendő adókat a Szervező vállalja magára. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék során a fentieken felül további nyereményeket ajánljon fel, és tegyen elérhetővé a Játékosok számára. Nyeremény sorsolása: 2018. május 9-én 10:30 órakor, a MARSO Kft. (Nyíregyháza-Rozsrét, 4-es főút mellett található) irodaépületében gépi sorsolással, nyilvánosan, közjegyző jelenlétében történik. A nyereményt a Szervező postai úton, tértivevényes formában juttatja el a nyertesnek a regisztrációkor feltöltött számlán található címre, legkésőbb 2018. május 20-ig.

A NYERTES KIVÁLASZTÁSA
•    A nyereményre 1 Játékos lesz jogosult. A nyertest Szervező gépi úton sorsolja.
A nyertes Játékos által megadott adatok valódiságát a Szervezőnek jogában áll ellenőrizni. Valótlan adatok közlése a játékos kizárását vonja maga után. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás beküldéseket küldő, nem valós adatokkal regisztráló Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból. A beküldések érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó. Szervező a nyertes Játékosnak a számlán feltüntetett személyt tekinti. A Szervező a nyertest telefonon értesíti nyereményével kapcsolatban, a sorsolást követő 48 órán belül. Amennyiben a fődíj nyertese nem elérhető (5 munkanap alatt 5 alkalommal sikertelenül hívott), nyereményét nem kereső (nyereményét nem átvevő, nem jelentkező), illetve nem valós adatokat megadó Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszti.

PÓTNYERTESEK, ÁT NEM VETT NYEREMÉNY KISORSOLÁSA
A nyereményre a nyertesen kívül 2db tartaléknyertes kerül kisorsolásra, akik a kisorsolás sorrendjében jogosultak az eredeti nyertes helyébe lépni. A Pótnyerteseket Szervező csak abban az esetben értesíti, ha jogosulttá válnak a nyereményre.
Szervező teljes mértékben kizárja a felelősségét minden olyan esetben, amikor a Pótnyertes annak tudatában, hogy korábban nem nyert, a Pótnyertes sorsolás eredményéről való értesülést megelőzően nem tartotta be jelen Játékszabályokat vagy az Általános Szolgáltatási Feltételeket és a későbbi kisorsolás után emiatt nem szerezhet nyereményt.

KIZÁRÁS
A marso.hu oldal használatához kapcsolódó Általános Szolgáltatási Feltételeket, vagy jelen Játékszabályzatot el nem fogadó, vagy annak bármely pontját megsértő Játékosok nem vehetnek részt a Játékban és a nyereménysorsoláson. Amennyiben az ÁSZF vagy a Játékszabály megsértésére a nyeremény kisorsolása után derül fény, a szabálytalan Játékos akkor is elveszti jogát a nyeremény átvételére és a nyereményt köteles visszaszolgáltatni vagy a pénzbeli ellenértékét Szolgáltatónak megfizetni és minden egyéb tekintetben Szolgáltatóval együttműködni. A Szervező, valamint a Játékban részt vevő szervizek, megbízottjai, ügynökségei, azok alkalmazottai és családtagjaik nem vehetnek részt a nyereményjátékban Játékosként. Részvételük esetén nyereményeiket nem kaphatják meg, ezek újra kisorsolásra kerülnek.

ADÓZÁS, BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK
A nyeremény után fizetendő adót Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel. A nyeremény után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel. Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

ADATKEZELÉS     
A játékban résztvevő felhasználók adatait a Szervező célhoz kötötten, kizárólag szolgáltatásaival, valamint a Játékos jelen nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra használja. Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyerés esetén az adategyeztetés során közölt nevét és lakóhelyét (településnevet) Szervező a nyertesek névsorában közzétegye. Szervező kijelenti, hogy a Játék megrendezését megelőzően az adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tett.
Az adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-83633/2015. Szervező az Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli a Játékosok adatait. A marso.hu általános adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken:http://web.marso.hu/letoltheto_anyagok/adatvedelmi_nyilatkozat.pdf. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a nyereményjáték adatkezelése körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Vezeték és keresztnév, cím, telefonszám, email cím, abroncs vásárlásának helye, abroncs mérete.
Az érintettek köre: A játékban résztvevő valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: a nyereményjáték funkciójának betöltése, a sorsolás lebonyolítása, továbbá eDM adatbázis építése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: adatkezelő az adatokat a sorsolás időpontjától számított 2 évig kezeli.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor kérheti a személyes adatainak törlését az info@marso.hu email címen, vagy a Marso Kft. egyéb elérhetőségein (lásd fent).
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.
Adattovábbítás: adatkezelő a megadott személyes adatokat a DM adatbázisába továbbítja. Az adattovábbítás jogalapja a Játékos hozzájárulása a Játékban való részvétellel. A DM adatbázis adatkezelésének részletes szabályait a marso.hu általános adatkezelési tájékoztatójának 7.9 pontja tartalmazza. A hozzájárulással Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése alapján Szervező elektronikus reklámüzenetekkel keresse meg. Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyerés esetén az adategyeztetés során közölt nevét és lakóhelyét (településnevet), valamint fényképét Szervező közzétegye. Szervező kijelenti, hogy a Játék megrendezését megelőzően az adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tett. A díjkiosztás lehet nyilvános esemény.

VEGYES RENDELKEZÉSEK
Ha a nyertes Játékos korlátozottan cselekvőképes, vagy cselekvőképtelen, úgy a nyeremény átvételével kapcsolatban az arra jogosult személy (képviselő) írásban tesz nyilatkozatot. A nyilatkozattételre jogosult személy megállapítása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint történik. Ilyen nyilatkozat hiányában a Játékos elveszti jogosultságát a nyereményre az átvételi határidő elmúltával. Szervező ilyen irányú kérése esetén Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen. Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben Szervező Általános Szolgáltatási Feltételei, illetve a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.